KONTAKT

Informacja turystyczna:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

ul. 3 Maja 45, Hajnówka

tel. 85 682 43 81

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl

 

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej

+48 22 278 77 77
801 888 844
dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów
608 599 999 (telefon bezpieczeństwa)

konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim i niemieckim.


 

Subskrybuj

Strona główna

Atrakcje przyrodnicze

Region Puszczy Białowieskiej jest bardzo ciekawym miejscem ze względu na bogactwo występującej fauny i flory. Obok dużego kompleksu leśnego, który tworzą: Puszcza Białowieska i Ladzka, istnieje kompleks wodno-bagienny tworzony przez zbiornik Siemianówka i Dorzecze Górnej Narwi, które wytycza naturalną północną granicę powiatu. Ogół tych warunków stworzył sprzyjające warunki dla środowiska przyrodniczego, które jest zachowane w dużym stopniu w stanie naturalnym lub bardzo zbliżonym do naturalnego. Stan taki powoduje, że tereny te są bardzo cenne przyrodniczo.

     Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej reprezentowana jest przez ponad 1000 gatunków. Spośród 61 gatunków prawnie chronionych wiele jest tu dość pospolitych (wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, lilia złotogłów, orlik pospolity), ale znajdują się też gatunki ginące wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (wierzba borowkolistna, fiołek torfowy, turzyca luźnokwiatowa, kukuczka kapturkowata, miodokwiat krzyżowy). Bogactwo roślin zarodnikowych jest tu wyjątkowo duże. Ich liczbę szacuje się na prawie 4000 gatunkow, w tym: ponad 350 gat. porostow, 250 gat. mchow oraz przeszło 3000 gat. grzybow. W Puszczy stwierdzono występowanie 26 gatunkow drzew i 55 gatunkow krzewow.

     Świat zwierzęcy Puszczy obrazuje bogactwo lasu naturalnego. Stwierdzono tu występowanie: 58 gat. ssakow, 250 gat. ptakow (239 w części polskiej, w tym 177 gat. lęgowych), 7 gat. gadow, 12 gat. płazow, 24 gat. ryb. Liczbę gatunkow owadow szacuje się na ok. 10000, w tym ponad 2400 gat. chrząszczy i około 1100 gat. motyli.

     Środowisko naturalne i świat zwierzęcy związany z Narwią i jej dorzeczem jest odmienny. Cały obszar dorzecza Narwi na terenie powiatu hajnowskiego wraz ze zbiornikiem Siemianowka są objęte ochroną krajobrazu. Ze względu na warunki środowiska naturalnego nie spotyka się w nim tak dużych zwierząt jak żubr. Największym spotykanym zwierzęciem na tych terenach jest łoś znajdujący dogodne warunki naturalne.

     W dolinie Górnej Narwi szatę roślinną tworzą rozległe szuwary, turzycowiska, torfowiska niskie, łąki wilgotne, rzadko już występujące na innych terenach łąki jednokośne i ziołorośla. Obszar ten stanowi ostoję ptaków rangi międzynarodowej, zwłaszcza wodnych i błotnych. Stwierdzono występowanie tu co najmniej czterech gatunków flory zagrożonych w Europie, jednego gatunku ginącego, sześciu gatunków zagrożonych w Polsce i jednego gatunku rzadkiego.

     Dolina Narwi od 1986 roku posiadała status Obszaru Chronionego Krajobrazu. Po utworzeniu Narwiańskiego Parku Narodowego, w 1998 roku dolinę Narwi podzielono na część północną – objętą Parkiem oraz część południową – nadal funkcjonującą jako Obszar Chronionego Krajobrazu. W powiecie hajnowskim części tego obszaru występują na terenie gmin Narewka i Narew.